Сайн хичээл, үйл ажиллагааны улсын зөвлөгөөн

2016-08-03-ны өдөр 5 цагийн үед

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын "Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх тухай" 2014 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдрийн 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 03-ны А/330 дугаар тушаалаар "Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагаа"-ны удирдамж  батлагдан  хэрэгжиж  байгаа билээ.